آجیل:

آجیل به مخلوطی از خشکبار گفته می‌شود که بنا بر سلایق و مدل‌های گوناگون، ترکیبات آن فرق می‌کند.

آجیل‌ها انواع بسیار گوناگونی دارند که نمی‌توان برای تمامی آنها اسم انتخاب کرد. برخی اسامی هم که برای آجیل‌ها انتخاب می‌شود از دو شیوه نام گذاری پیروی می‌کند.

  • شیوه اول که نام آجیل را بر اساس کاربرد آن انتخاب می‌کند. (برای مثال آجیل مشگل گشا).
  • شیوه دوم نام آجیل را بر اساس ترکیبات و اجزای آن انتخاب می‌کند. (مانند آجیل شور، آجیل شیرین، چهارمغز).


http://www.shahr24.ir/Upload/Imagesx/generated/%D8%A2%D8%AC%DB%8C%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%B4%DA%A9%DB%8C_16a6ce4f_o.jpg

آجیل دینگ دانگ میکس مشکی